Sömnutredning

Obstruktivt sömnapné-syndrom (OSAS) anses vara en folksjukdom och så pass farlig att man via Landstingen i Sverige satsar stora summor på att utreda och behandla och för att undvika följdsjukdomarna som ofta går hand i hand med OSAS dvs högt blodtryck, hjärtrytmrubbningar och koronarsjukdom (kärlkramp i hjärtat).

Utredning av snarkning och misstänkt obstruktivt sömnapné-syndrom (OSAS) görs via denna kliniken. Man undersöks noga med fiberskop eller andra instrument för att se hur det förhåller sig längst bak i halsen och längst bak i näsan. Ibland finns anledning till allergiutredning och ibland anledning till någon form av operativt ingrepp i näsan eller svalget. Ibland finns stora mandlar och ibland trånga förhållanden i näsan eller kring struplocket.

Remiss skickas till sömnlabbet på klinisk fysiologiska kliniken på Helsingborgs lasarett. Dit kallas man sen och får hämta en liten väska med analysutrustning som man ska koppla upp sig med i samband med sänggåendet. Sen sover man hela natten med den utrustningen i egen säng hemma och lämnar tillbaks utrustningen nästa dag.

Embletta-sömntestning
Embletta sömnregistrering
Embletta-mätmaskin
Embletta analysmaskin

Efter detta analyseras värdena och vi får besked av labbet ca 3 veckor senare huruvida det föreligger ett obstruktivt sömnapné-syndrom (OSAS) eller inte. Om man befinnes ha ett OSAS så indelas detta i tre svårighetsgrader:

Första graden dvs lätt OSAS får tillsammans med andra graden dvs måttligt OSAS, oftast prova en sk snarkskena som tillverkas av många tandläkare inklusive käkkirurgiska kliniken på lasarettet. Även privata tandläkare som specialicerat sig på just denna typ av sömnproblem kan komma ifråga. För att få en skena utprovad via tandläkare krävs dels en utredning via lasarettet enl ovan, samt en remiss från läkare om vad som gäller kring utredningsfynd etc. En snarkskena ska inte sammanblandas med bettskena som användes för att inte gnissla tänder. Snarkskenan anbringas på både över- och underkäkens tänder. En bettskena anbringas bara på överkäkständerna.

Målet med att anbringa skenan på både över- och underkäkens tänder är att få fram ett underbett som bibehålles genom natten och därmed underlättar luftpassage längst bak i svalget. Snarkningen upphör förhoppningsvis på så sätt.

Snarkskena
Snarkskena

Tredje graden dvs gravt OSAS blir alltid direktremitterad till öron-näs-halsklinikens speciella snarkavdelning inom några veckor efter mätningen. Man får då prova ut en CPAP-maskin. Denna finns av olika varianter dels sk helmask och dels näs-CPAP.  (CPAP = continous positive airway pressure).

Kostnadsmässigt ligger snarkskenor på kring 1 500 kr för patienten men kostar egentligen ca 8-9 000 kr. Sjukvården betalar mellanskillnaden enligt en överenskommelse i Region Skåne. För detta krävs att det finns en ordentlig utredning gjord inklusive sömnregistrering med analysinstrumenten enl ovan.

En CPAP-mask ligger i storleksklassen 3-5 000 kr som Region Skåne står för, förutom att man betalar en mindre summa i depositionsavgift.

Klinisk uppföljning och kontroll av OSAS göres oftast, enligt överenskommelse i landstinget, genom att denna kliniken skickar en ny remiss för nattlig sömnregistrering som då ska göras med snarkskenan på plats, ca 6-8 månader efter att skenan provats ut färdigt.

cpap-vs-skena
CPAP helmask vs snarkskena
Näs-CPAP
Näs-CPAP